Điều khoản sử dụng của VKool Elite Club

Điều Khoản Sử Dụng

ĐỂ GIA NHẬP BẠN PHẢI ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG SAU:

• 1. HIỆU LỰC RÀNG BUỘC

a.  Đây là một thỏa thuận ràng buộc (“Thoả thuận”). Bằng cách sử dụng trang web tại vi.vkool.com (“Trang web”) hoặc bất kỳ tài liệu, dịch vụ được cung cấp để kết nối với các trang web (“Dịch vụ”), bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện, chúng có thể được sửa đổi bởi VS Marketing Group, LLC. (“Công ty”) theo thời gian tuỳ ý.

b. BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY VÀ BẠN ÍT NHẤT ĐỦ 18 TUỔI VÀ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ ĐỂ KÝ THỎA THUẬN NÀY.

c. Bạn hiểu và đồng ý rằng là một hệ thống tiếp thị được xây dựng để thúc đẩy Empower Network. Hơn nữa, VKool Elite là một trang web đào tạo tiếp thị sẵn có dành riêng cho các thành viên VKool Elite tích cực. Bạn trở thành một thành viên của VKool Elite bằng cách mua các sản phẩm của Empower Network. Cấp độ thành viên BIM được giải thích trên trang web bán hàng của chúng tôi.

d. Bạn đồng ý chi trả, và cho phép thanh toán định kỳ tự động, lệ phí hội viên qua thẻ tín dụng, hoặc các phương pháp thanh toán khác, cho đến khi hủy bỏ. Bạn hiểu và đồng ý việc định kỳ thanh toán tự động lệ phí hội viên là không hoàn lại và sẽ không được tính theo tỷ lệ. Bạn cho phép Empower Network bắt đầu ghi nợ từ tài khoản được cung cấp và cho phí thành viên, cũng như bất kỳ giao dịch khác được thực hiện trên trang web.

e. VKool Elite và / hoặc các công ty có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ và tất cả giao dịch và tài liệu tiếp thị kèm theo  nhưng không giới hạn ở những chào hàng, chương trình khuyến mãi và tiền thưởng được cung cấp mà không cần thông báo. Hơn nữa, VKool Elite và / hoặc Công ty có quyền sửa đổi và / hoặc thay đổi thỏa thuận này nếu cần thiết mà không cần thông báo. Bạn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ việc tiếp thị và chuỗi bán hàng của chúng tôi, tham gia đào tạo thành viên và hội thảo tiếp thị của chúng tôi để cập nhật bất kỳ chương trình khuyến mãi đặc biệt cũng như kiểm tra thỏa thuận này, nằm ở dưới cùng của mỗi trang VKool Elite cho bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi.

• 2. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

Công ty tôn trọng sự riêng tư của bạn và cho phép bạn kiểm soát việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Một tuyên bố đầy đủ các chính sách bảo mật hiện tại của Công ty có thể được tìm thấy bằng cách nhấn vào đây. Chính sách bảo mật của công ty chỉ được kết hợp vào Bản Thỏa Thuận này. Khi bạn được yêu cầu gửi thông tin để sử dụng hoặc truy cập vào trang web hoặc dịch vụ, bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin yêu cầu theo mẫu. Bạn đồng ý với các điều kiện quy định trong Chính sách bảo mật của công ty liên quan đến việc sử dụng các thông tin bạn gửi.

• 3. CẤP PHÉP.

Công ty sở hữu và cấp phép sở hữu trí tuệ và các quyền khác, tiêu đề, và quyền lợi đối với trang web hoặc dịch vụ, và các tài liệu có thể truy cập vào các trang web và dịch vụ, quy định trong thỏa thuận này. Công ty sở hữu nhãn hiệu, bản quyền, và công nghệ nhất định được sử dụng trong việc đưa ra các trang web và dịch vụ có sẵn mà không bị hạn chế. Bạn có các quyền, danh hiệu hay lợi ích được chuyển tải rõ ràng. Chúng tôi cung cấp cho bạn giấy phép có thể hủy bỏ được hạn chế để truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích có chủ định, tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với Thỏa Thuận này. Giấy phép này không bao gồm quyền để thu thập hoặc sử dụng thông tin trên các trang web hoặc thông qua Dịch vụ cho các mục đích mà công ty cấm hoặc cạnh tranh với Công ty. Nếu bạn sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi mà vượt quá phạm vi của giấy phép này hoặc vi phạm bất kỳ thỏa thuận có liên quan, giấy phép của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Công ty có quyền chấm dứt giấy phép của bạn và / hoặc quyền thành viên VKool Elite bất cứ lúc nào mà không cần cảnh báo.

• 4. BẢO MẬT.

o  Với mục đích của Thỏa Thuận này, “Thông tin mật” sẽ được coi là bao gồm tất cả các thông tin và tài liệu sau: (a) Nếu trong định dạng văn bản được đánh dấu là bí mật, hoặc (b) nếu bị tiết lộ bằng lời nói được ghi nhận là bí mật vào thời điểm công bố thông tin , hoặc (c) trong trường hợp không có hoặc là (a) hoặc (b) là những thông tin mà một bên cho là hợp lý sẽ có thông tin không công khai và bí mật.

o  Thông tin bí mật không bao gồm giới hạn: Thỏa Thuận này, tất cả các thông tin cung cấp trên hoặc thông qua trang web hoặc dịch vụ, bí mật thương mại, sáng chế, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tổng hợp thông tin, phương pháp của việc tạo ra cơ sở dữ liệu của chúng tôi, quy trình, thiết bị, máy móc, thiết bị, dữ liệu chương trình xử lý, phần mềm, các mô hình máy tính, dự án nghiên cứu, và các phương tiện khác được sử dụng bởi trong việc tiến hành kinh doanh của chúng tôi, công thức sản phẩm, chiến lược và kế hoạch kinh doanh trong tương lai, kinh doanh mới, sản phẩm hoặc phát triển, ý tưởng sản phẩm mới và sáng tạo, mua lại tiềm năng hoặc mua lại phần vốn, và ý tưởng tiếp thị mới, thông tin đối với chi phí, hoa hồng, phí, lợi nhuận, doanh thu, thị trường, phương thức bán hàng và thông tin tài chính, danh sách gửi thư, danh tính của khách hàng của chúng tôi, khách hàng tiềm năng, các nhà phân phối và các nhà cung cấp và tên của họ và thông tin liên lạc, tên và thông tin liên lạc của đại diện khách hàng chịu trách nhiệm về giao kết hợp đồng cho các sản phẩm của chúng tôi, dịch vụ, số tiền thanh toán của khách hàng, nhu cầu khách hàng cụ thể và yêu cầu, và khách hàng tiềm năng và giới thiệu đến khách hàng tiềm năng và cấu trúc, trình tự và tổ chức cơ sở dữ liệu của chúng tôi, cùng với mã nguồn và mã đối tượng và danh tính của nhân viên, tiền lương của mình, tiền thưởng, lợi ích, trình độ, năng lực và thông tin liên lạc.

o  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bản chất của bí mật, độc quyền, và thương mại thông tin bí mật của chúng tôi mà bạn có, và sẽ tiếp tục có, tiếp cận với nguồn gốc giá trị từ thực tế là không được biết đến và được sử dụng bởi những người cạnh tranh, ngành công nghiệp quốc tế, trong đó có các Công ty cạnh tranh. Tiếp tục thừa nhận và đồng ý rằng, ngay cả khi hoàn thiện, họ sẽ không thể cho bạn làm việc với công suất tương tự cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta mà không rút ra và sử dụng thông tin thu được theo quy định của Thỏa Thuận này.

o Bạn thừa nhận rằng nhận được thông tin mật trong sự tin tưởng và sẽ không xuất bản, sao chép, hoặc tiết lộ bất cứ thông tin bí mật mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không cố gắng để đảo ngược, biên dịch hoặc cố gắng để xác định mã nguồn phần mềm của chúng tôi hoặc bất kỳ phần mềm khác được cung cấp dưới đây. Bạn hiểu rằng bạn sẽ chỉ sử dụng các thông tin bí mật trong phạm vi cần thiết để thúc đẩy kinh doanh, và bạn sẽ nỗ lực tốt nhất để ngăn ngừa tiết lộ trái phép các thông tin bí mật cho bất kỳ bên thứ ba.

o  Nghĩa vụ bảo mật không áp dụng đối với bất kỳ phần cụ thể của thông tin bí mật đó: (a) là trong phạm vi công cộng khi chúng tôi cấp quyền truy cập cho bạn, (b) vào phạm vi công cộng không phải do lỗi của bạn sau khi đã nhận; (c ) là sở hữu miễn phí của bạn về bất kỳ nghĩa vụ bảo mật tại thời điểm công bố thông tin của chúng tôi, (d) được truyền đạt đúng bởi bên thứ ba để bạn không có bất kỳ nghĩa vụ bảo mật tiếp theo, (e) được phát triển độc lập bởi bạn và không có sự tham chiếu đến bất kỳ thông tin bí mật nào, (f) được ủy quyền chấp thuận cho phát hành bằng văn bản của chúng tôi, hoặc (g) được yêu cầu phải tiết lộ theo bất kỳ quy chế, pháp luật, quy tắc hoặc quy định của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc theo bất kỳ thứ tự của bất kỳ tòa án có thẩm quyền, nhưng trong mọi trường hợp, bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi trước khi công bố thông tin và đưa ra một cơ hội hợp lý để có được một lệnh bảo vệ hoặc các hình thức bảo vệ.

o Bạn đồng ý không một mình hoặc kết hợp với những người khác sử dụng thông tin bí mật hoặc bí mật thương mại (a) thu hút, hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ tổ chức mà bạn có liên quan, hay với bất cứ nhân viên hoặc khách hàng của chúng ta để thay đổi mối quan hệ với chúng ta, (b ) thu hút việc làm, tuyển dụng, hoặc tham gia như một nhà thầu độc lập, hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ tổ chức mà công ty có liên quan trong mời việc làm, tuyển dụng, hoặc tham gia như một nhà thầu độc lập, bất kỳ người nào đã được sử dụng bởi chúng tôi bất cứ lúc nào trong thời hạn Thỏa Thuận này (được cung cấp, mà khoản này (b) không áp dụng đối với bất kỳ cá nhân có việc làm với chúng tôi đã được chấm dứt trong thời gian một năm trở lên), hoặc (c) thu hút kinh doanh từ hoặc thực hiện các dịch vụ cho bất kỳ khách hàng, nhà cung cấp, được cấp giấy phép, hoặc kinh doanh mối quan hệ của chúng ta, gây ra hoặc cố gắng để tạo ra, bất kỳ tổ chức nào như vậy phải chấm dứt việc kinh doanh với chúng tôi, hoặc trong bất kỳ cách nào can thiệp vào mối quan hệ như vậy giữa chúng tôi.

o Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ báo cáo xúc phạm, hoặc bằng miệng hoặc bằng văn bản, gây mất uy tín của chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi, nhân viên, dịch vụ, công việc hay làm việc, và sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn chặn những người khác xúc phạm hay chê bai báo cáo. Bạn đồng ý rằng nó là không thể, không thực tế, đặc biệt khó khăn để sửa chữa những thiệt hại thực tế bị vì lý do vi phạm điều khoản này, và theo đó đồng ý trả Công ty số tiền xác định một trăm triệu Việt Nam Đồng (100,000,000 Vnđ) là số tiền bồi thường bởi Lý do của mỗi hành vi vi phạm như vậy, mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty tìm kiếm lệnh bồi thường hay cứu trợ khác.

o  Ngoài ra khi được cung cấp cho tài liệu này, trong mọi trường hợp, bạn được coi là nhờ Thông tư này đã có được bất kỳ quyền hoặc lợi ích của giấy phép hay không, phải để thông tin mật.

o  Bạn đồng ý rằng tất cả bản gốc và bản sao của thông tin bí mật là tài sản của Công ty. Bạn sẽ tái tạo tất cả các bản quyền và quyền sở hữu, nếu có, trong các hình thức tương tự mà chúng xuất hiện trên tất cả các tài liệu được cung cấp bởi chúng tôi, trên tất cả các bản sao thông tin bí mật thực hiện bởi bạn. Bạn đồng ý trả lại tất cả bản gốc và bản sao của tất cả các thông tin bí mật sở hữu hoặc kiểm soát của bạn cho chúng tôi theo yêu cầu của chúng tôi.

• 5. NGƯỜI SỬ DỤNG CHẤP NHẬN

o Bị cấm sử dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web và dịch vụ để thúc đẩy doanh nghiệp của bạn, theo sự cho phép của chúng tôi. Bạn không thể gây hại cho các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Cụ thể, nhưng không phải bằng cách giới hạn, bạn không thể: (i) ảnh hưởng đến các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng virus, các chương trình, hoặc công nghệ được thiết kế để làm gián đoạn hoặc gây tổn hại bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng, hoặc cố gắng để gây  tổn hại, vi phạm, bất kỳ tính năng bảo mật, (ii) truy cập các nội dung hoặc dữ liệu không dành cho bạn, hoặc đăng nhập vào tài khoản hoặc máy chủ mà bạn không có đủ quyền truy cập, (iii) sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ công nghệ được sử dụng để cung cấp cho các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, (iv) sử dụng một robot, spider hoặc thiết bị khác trong quá trình giám sát các hoạt động trên hoặc các trang sao chép từ web hoặc dịch vụ của chúng tôi, ngoại trừ trong các hoạt động hoặc sử dụng một mạng Internet “công cụ tìm kiếm,” hoặc công nghệ tương tự (v) thu thập địa chỉ thư điện tử các thông tin khác của bên thứ ba bằng cách sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, (vi) mạo danh người khác hoặc tổ chức; (vii) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở khả năng của người dùng khác sử dụng hoặc thưởng thức trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi; (viii) hỗ trợ hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba tham gia vào bất kỳ hoạt động bị cấm bởi Thỏa Thuận này; (ix) đồng thương hiệu trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi; (x) khung các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc (xi) siêu liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, mà không có sự đồng ý của người đại diện theo ủy quyền của Công ty trước bằng văn bản.

o  Chính sách đặt hàng. Nếu bạn mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng việc sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ bị hạn chế bởi Thỏa Thuận này là tốt.

o  Mật khẩu Hạn chế khu vực của trang web. Hầu hết các khu vực của trang web là mật khẩu giới hạn cho người dùng đã đăng ký (“vùng Mật khẩu-bảo vệ”). Nếu bạn đã đăng ký như một người sử dụng, bạn có thẩm quyền để truy cập vào các lãnh vực Mật khẩu-bảo vệ, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo mật mật khẩu của bạn, và đồng ý với thông báo cho chúng tôi nếu mật khẩu bị mất, bị đánh cắp, tiết lộ trái phép cho bên thứ ba, hoặc nếu không có thể đã bị xâm nhập. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn, bao gồm bất kỳ khoản phí có thể xảy ra trong tài khoản mật khẩu bảo vệ của bạn, hay không, bạn là người đảm nhận các hoạt động như vậy. Bạn đồng ý ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật liên quan đến mật khẩu của bạn hoặc các trang web được biết đến với bạn.

o   Chính sách Spam: Bạn không thể sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi để tham gia vào các hoạt động tiếp thị phi đạo đức, bao gồm nhưng không giới hạn gửi thư rác. Sau đây là những ví dụ về các hoạt động không được phép, và có thể dẫn đến Đình chỉ ngay tài khoản của bạn hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bạn: a) ngụy trang nguồn gốc của bất kỳ nội dung tuyên truyền hoặc thông qua trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, hoặc sử dụng bất kỳ khác phương tiện lừa đảo, b) email chuyển tiếp từ máy chủ mail của bên thứ ba mà không có sự cho phép của bên thứ ba; c) truyền tải bất kỳ tài liệu trái pháp luật hoặc sử dụng không đầy đủ của chủ sở hữu, d) thu hoạch các địa chỉ email là trái pháp luật hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba; e) gửi email có chứa thông tin tiêu đề không chính xác hoặc tên miền không hợp lệ hoặc không tồn tại; e) gửi email có chứa thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm trong dòng chủ đề hoặc nội dung của thông điệp, g) gửi email không có nghĩa là quảng cáo, không bao gồm cơ chế hoạt động không tham gia, hoặc không bao gồm địa chỉ hợp lệ của bạn gửi thư, hoặc h) gửi email vi phạm pháp luật áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn luật SPAM hoặc luật hiện hành của các khu vực pháp lý mà từ đó bạn gửi email hoặc trong đó các email nhận được, hoặc i) chính sách sử dụng chấp nhận được của nhà cung cấp dịch vụ email của chúng tôi.

o   Ý kiến ​​và xác nhận. Tất cả lời chứng thực và xác nhận phải tuân thủ các hướng dẫn liên bang Ủy ban Thương mại (FTC). Tuyên bố về hiệu suất của sản phẩm hoặc chất lượng phải được dựa trên kinh nghiệm thực tế. Bạn phải tiết lộ các kết nối giữa bạn và nhà quảng cáo không rõ ràng hoặc bất ngờ cho khách hàng (ví dụ, liệu có một sự sắp xếp tài chính, sắp xếp việc làm, hoặc quyền sở hữu).

o   Giá cả. Báo cáo về giá cả của sản phẩm sẵn sàng trung thực và chính xác. Giá sản phẩm phải thể hiện giá thực tế của sản phẩm, phải rõ ràng và dễ hiển thị, cùng với những hạn chế (ví dụ như chi phí vận chuyển hạn chế hoặc hoàn lại tiền). Giả cho một sản phẩm trước đây được bán với giá cao hơn là không được phép. Báo cáo tình trạng khan hiếm giả không được phép (ví dụ, nói rằng nguồn cung cấp hạn chế khi không có giới hạn thực tế).

o   Công nghệ Marketing. Bạn phải: 1) chính xác những nỗ lực cần thiết để thành công với một sản phẩm hoặc dịch vụ; 2) Chỉ có nhà nước có một sản phẩm hoặc dịch vụ đã đủ điều kiện tiêu chuẩn khi có những tiêu chí thực tế phải được đáp ứng, và 3) Chỉ sử dụng nhãn hiệu của bên thứ ba và bản quyền các tài liệu được bảo vệ với sự cho phép.

• 6. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG. Bạn cấp cho Công ty một giấy phép để sử dụng các thành phần bạn đăng lên trang web hoặc dịch vụ. Bằng việc đưa lên, tải về, hiển thị, thực hiện, truyền tải, phân phối hoặc thông tin hoặc nội dung khác (“Nội dung Người dùng”) cho các trang web hoặc dịch vụ, bạn cho phép Công ty, chi nhánh, nhân viên, giám đốc, nhân viên, tư vấn, đại lý và đại diện một giấy phép chuyển nhượng, có thể cấp phép sử dụng sử dụng nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền được sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, mô phỏng, biên tập, dịch và định dạng nội dung tài. Bạn sẽ không được bồi thường đối với bất kỳ Nội dung Người dùng. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể công bố hoặc tiết lộ tên của bạn gắn liền với nội dung người dùng. Bằng việc đưa sử dụng nội dung trên các trang web hoặc dịch vụ, bạn bảo đảm là bạn sở hữu các quyền đối với các nội dung người dùng hoặc là nếu không có thẩm quyền để thông báo, phân phối, thực hiện, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng nội dung?.

• 7. TUÂN THỦ LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

Khi truy cập vào trang web hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo luật pháp và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Việc bạn sử dụng dịch vụ và trang web là ở tất cả các lần điều chỉnh và phản ánh pháp luật liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và sử dụng tài sản trí tuệ. Bạn đồng ý không tải lên, tải về, hiển thị, thực hiện, chuyển giao, hoặc phân phối bất kỳ thông tin hoặc nội dung (gọi chung là “Nội dung”) vi phạm bản quyền bất kỳ cho bên thứ ba, thương hiệu, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu. Bạn đồng ý tuân theo pháp luật liên quan đến quyền sở hữu bản quyền và sử dụng tài sản trí tuệ, và bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm bất kỳ luật có liên quan và đối với bất kỳ hành vi xâm phạm các quyền của bên thứ ba gây ra bởi bất kỳ nội dung bạn cung cấp hoặc chuyển giao, hoặc được cung cấp hoặc truyền sử dụng tên tài khoản. Trách nhiệm chứng minh rằng nội dung không vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba.

• 8. NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP.

o   Bạn sẽ không làm các nội dung có sẵn sau đây. Bạn đồng ý không tải lên, tải về, hiển thị, thực hiện, chuyển giao, hoặc phân phối bất kỳ Nội dung (a) bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, lạm dụng, hoặc đe dọa, hoặc (b) ủng hộ hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành một tội phạm hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm luật bất kỳ của địa phương, bang, quốc gia, hoặc quy định pháp luật nước ngoài. Công ty có quyền chấm dứt nhận, truyền tải, phân phối hoặc khác của bất kỳ tài liệu này sử dụng Dịch vụ, và, nếu có, để xóa bất kỳ tài liệu đó từ các máy chủ của nó. Công ty dự định sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ quan chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan trong việc điều tra các hành vi vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc bất kỳ luật áp dụng.

o   Công ty có quyền, nhưng không thừa nhận trách nhiệm, giám sát giao dịch và truyền thông diễn ra thông qua các trang web và dịch vụ. Nếu công ty quyết định, mà người dùng vi phạm một điều kiện của Thỏa Thuận này hoặc giao dịch hoặc thông tin không phù hợp, Công ty có thể hủy bỏ giao dịch đó hoặc có hành động khác để hạn chế quyền truy cập vào hoặc sẵn có của bất kỳ tài liệu có thể, không có bất kỳ trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.

• 9. XÂM PHẠM BẢN QUYỀN. Công ty có vị trí nhất định thủ tục uỷ quyền hợp pháp liên quan đến những cáo buộc vi phạm bản quyền xảy ra trên các trang web hoặc dịch vụ. Công ty đã thông qua một chính sách cho việc đình chỉ hoặc chấm dứt ngay lập tức của bất kỳ trang web hoặc sử dụng dịch vụ người được tìm thấy là đã vi phạm về quyền của Công ty hoặc của một bên thứ ba, hoặc nếu vi phạm bất kỳ luật sở hữu trí tuệ hoặc quy định. Chính sách của công ty là để điều tra cáo buộc vi phạm bản quyền. Nếu bạn có bằng chứng, biết, hoặc có tin rằng các quyền của mình, quyền của bên thứ ba đã bị vi phạm và bạn muốn công ty xóa, chỉnh sửa, hoặc vô hiệu hóa các tài liệu trong câu hỏi, bạn phải cung cấp cho Công ty với tất cả các theo thông tin:

o  một chữ ký tay hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền được cho là bị vi phạm;

o  xác định các tác phẩm có bản quyền tuyên bố đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của công trình đó;

o  xác định các tài liệu mà yêu cầu để được vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi xâm phạm và đó để được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó bị vô hiệu hóa, và đủ thông tin để cho phép công ty để xác định vị trí vật liệu;

o  thông tin để cho phép Công ty liên lạc với bạn, như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có thể, một địa chỉ thư điện tử mà ở đó bạn có thể liên lạc;

o  một tuyên bố rằng bạn có tin tưởng việc sử dụng tư liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật; và

o  một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác, và theo hình phạt về tội khai man, rằng bạn được phép hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm.

• 10. CÁO BUỘC VI PHẠM.

Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt sự sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc trang web. Để đảm bảo Công ty cung cấp kinh nghiệm chất lượng cao cho bạn và cho người dùng khác của trang web và Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Công ty hoặc người đại diện của nó có thể truy cập tài khoản và hồ sơ của bạn trên một cơ sở từng trường hợp cụ thể để điều tra khiếu nại, tố cáo lạm dụng , vi phạm các quyền của bên thứ ba, hoặc sử dụng trái phép khác của trang web hoặc dịch vụ. Công ty không có ý định tiết lộ sự tồn tại xảy ra như vậy trừ khi có điều tra theo yêu cầu của pháp luật, nhưng Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn hoặc truy cập của bạn đến các trang web ngay lập tức, có hoặc không có thông báo cho bạn, và không có trách nhiệm với bạn , nếu Công ty tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ các Điều khoản và Điều kiện, với thông tin sai lệch hoặc gây hiểu nhầm, hoặc can thiệp vào việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ của người khác.

• 11. Bạn đại diện và bảo đảm rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền lực và thẩm quyền ký kết và thực hiện theo Thỏa Thuận này, (ii) thực hiện và thực hiện Hợp đồng này không phải là một hành vi vi phạm, hoặc mâu thuẫn với, bất kỳ thỏa thuận khác hoặc sắp xếp bởi mà bạn đang bị ràng buộc, (iii) các điều khoản của Thỏa Thuận này là một nghĩa vụ pháp lý, hợp lệ và ràng buộc, thực thi phù hợp với các điều khoản và điều kiện, (iv) tất cả các sáng tạo bạn sử dụng để thúc đẩy công ty, trang web của mình, hoặc dịch vụ được tạo ra mà không có bất kỳ đóng góp nào từ Công ty, bao gồm không giới hạn hoặc kiểm soát biên tập chính, rằng bất cứ đề nghị liên quan đến nội dung nhận được từ công ty được thực hiện “như-là” không có bảo hành nào, và rằng bạn đã có tất cả các tài liệu tiếp thị bạn sử dụng xem xét thẩm quyền tư vấn pháp luật và chỉ chịu mọi trách nhiệm cho nó.

• 12. KHÔNG BẢO HÀNH. CÔNG TY TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM. CÔNG TY LÀM TRANG WEB KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO. BẠN CHẤP NHẬN BẤT KỲ RỦI RO VÀ TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI HOẶC MẤT TỪ VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC DỊCH VỤ. MỞ RỘNG RA THEO LUẬT PHÁP, CÔNG TY TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT, HAY KHÔNG VI PHẠM. CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB HAY DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

• 13. TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN. CÔNG TY GIỚI HẠN HAY MỞ RỘNG TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN THEO LUẬT CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THIỆT HẠI NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, HOẶC MẤT DỮ LIỆU, BẤT KỂ THIỆT HẠI ) PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC TÀI LIỆU KHÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO BẠN CỦA CÔNG TY. GIỚI HẠN NÀY SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ DÙ THIỆT HẠI PHÁT SINH NGOÀI VIỆC VI PHẠM HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI HAY NHỮNG NGUYÊN TẮC HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ.

• 14. ĐIỀU KHOẢN BỎ QUYỀN TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC KẾT HỢP BẰNG CÁCH THAM KHẢO TẠI ĐÂY VÀ BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU NÓ.

• 15. NHỮNG TRANG LIÊN QUAN.

o   Công ty không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trang web bên thứ ba hoặc các tài liệu. Công ty làm việc với một số đối tác và các chi nhánh có các trang web Internet có thể được liên kết với web. Bởi vì không phải công ty cũng không phải trang web có kiểm soát nội dung và hiệu suất của các đối tác và các trang web liên kết, Công ty không đảm bảo về tính chính xác, tiền tệ, nội dung hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp bởi các trang web như vậy, Công ty không chịu trách nhiệm ngoài ý muốn, phản đối, không chính xác, gây hiểu lầm, hoặc bất hợp pháp nội dung có thể có trên các trang web. Tương tự như vậy, thời gian liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, bạn có thể truy cập đến các mục nội dung (bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web) được sở hữu bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về độ chính xác, tiền tệ, nội dung hoặc chất lượng của nội dung này của bên thứ ba, và rằng, trừ khi được quy định khác, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ và tất cả các nội dung của bên thứ ba.

o   Công ty, nhà quản lý, hoặc các thành viên có thể nhận được hoa hồng liên kết khi bạn mua một số sản phẩm hay dịch vụ mà chúng tôi giới thiệu trên trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách nhập vào Thỏa Thuận này, bạn hiểu rằng bạn đã được thông báo về các khoản thanh toán như vậy, đồng ý để thanh toán hoa hồng liên kết đến, và các khoản thanh toán như vậy là công bằng và hợp lý.

o      Bạn có thể được nhận một khoản hoa hồng giới thiệu theo chính sách hoa hồng hiện tại của Công ty. Bạn cũng có thể nhận được một khoản hoa hồng nếu bạn giới thiệu mua sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung. Công ty sẽ chỉ trả tiền cho bạn một khoản hoa hồng nếu: 1) chúng tôi nhận được thanh toán từ người bạn giới thiệu, 2) tài khoản của bạn đang hoạt động vào thời điểm chúng tôi nhận được thanh toán, và 3) bạn không mắc nợ Công ty số lượng bất kỳ. Chúng tôi có quyền bù đắp chi phí giới thiệu của bạn bằng số tiền mà bạn nợ chúng tôi.

• 16. VIỆC CHẤM DỨT

o   Chấm dứt. Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp nhất định và không có thông báo trước, Công ty có thể đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu công ty tin rằng bạn đã vi phạm thời hạn của Thỏa Thuận này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các việc đình chỉ và chấm dứt được thực hiện tùy theo quyết định của Công ty và Công ty mà không phải chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác cho biết đình chỉ chấm dứt.

o   Khi chấm dứt, giấy phép của bạn để sử dụng trang web hoặc dịch vụ, và tất cả mọi thứ có thể truy cập thông qua các trang web hoặc dịch vụ sẽ chấm dứt và phần còn lại của Thỏa Thuận này sẽ tồn tại mãi mãi trừ khi và cho đến khi chúng tôi đã chọn để chấm dứt chúng.

o   Ảnh hưởng của Chấm dứt. Sau khi chấm dứt bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận này vì lý do nào, chúng tôi có thể xóa hoặc giả định quyền sở hữu của bất kỳ nội dung hoặc những thứ khác, bao gồm cả không có URL giới hạn, blog, tên miền, email và danh sách, liên quan đến việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi là trên các máy chủ của chúng tôi hoặc nếu không sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, Công ty sẽ không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba để làm như vậy.

• 17. ĐIỀU KHOẢN BỎ QUYỀN

Các ví dụ thu nhập được hiển thị trên trang web VKool Elite và / hoặc tài liệu tiếp thị là bất thường. Các tuyên bố về thu nhập được trình bày không có ý định để phục vụ như là một sự bảo đảm về thu nhập. Thay vào đó, chúng được thiết kế để cung cấp cho bạn ý tưởng về những gì có thể. Thành công trong việc kinh doanh này – cũng như với bất cứ điều gì, đòi hỏi phải làm việc chăm chỉ và cống hiến. Công ty của chúng tôi và vi.vkool.com trang web từ chối bất cứ trách nhiệm cá nhân, cả hữu hình và vô hình, mất mát, rủi ro phát sinh do hậu quả của việc sử dụng và ứng dụng, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, của bất kỳ lời khuyên, thông tin hoặc các phương pháp được trình bày ở đây.

Các thông tin bao gồm trên trang web của chúng tôi web (s) và bất kỳ tài liệu kèm theo, liên quan đến kinh doanh khác nhau hoặc các phương pháp tiếp thị, là dành cho mục đích thông tin. Tất cả tiền chi tiêu trong việc thiết lập, chạy hoặc tiếp thị doanh nghiệp của bạn, hoặc như được mô tả trong sách hướng dẫn này, hay nói cách khác là trách nhiệm của chủ doanh nghiệp. Việc mua bất kỳ dịch vụ tiếp thị hoặc các công cụ không được hoàn lại và sử dụng như vậy được thực hiện như vậy là rủi ro của riêng bạn.

Bạn đồng ý rằng công ty của chúng tôi là không chịu trách nhiệm cho sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp của bạn quyết định kinh doanh của bạn liên quan đến bất kỳ thông tin do công ty của chúng tôi hoặc các sản phẩm công ty chúng tôi và / hoặc dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo, ngụ ý hoặc dự đoán rằng bạn sẽ nhận được lợi nhuận, hoặc bất kỳ khoản tiền nào cả. Nếu bạn dựa vào ví dụ thu nhập nhất định nào bạn hoàn toàn phải chấp nhận rủi ro mà bạn có thể không làm tốt, bạn có thể phải trải qua thiệt hại hoàn toàn về tài chính.

• 18. CHÚ Ý.

Tất cả các thông báo yêu cầu hoặc cho phép được đưa ra theo Thỏa Thuận này sẽ được lập thành văn bản và gửi cho bên kia bằng bất kỳ phương pháp sau đây: (i) bưu điện Hoa Kỳ, (ii) chuyển phát nhanh, hoặc (iii) thư điện tử. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi, bạn phải sử dụng địa chỉ sau: VS Marketing Group, LLC 200 South Biscayne Boulevard, Suite 2790 Miami, FL 33131. Nếu Công ty cung cấp thông báo cho bạn, công ty sẽ sử dụng các thông tin liên lạc do bạn cung cấp cho chúng tôi. Tất cả các thông báo được coi là nhận được như sau: (i) nếu giao bởi bưu điện Mỹ, bảy (7) ngày làm việc sau khi có công văn, (ii) nếu bằng chuyển phát nhanh, ngày nhận được xác nhận bởi dịch vụ chuyển phát nhanh như vậy, hoặc (iii ) nếu bằng thư điện tử, 24 giờ sau khi tin nhắn được gửi đi, nếu không có “lỗi hệ thống” hoặc thông báo khác của các phi giao hàng được tạo ra. Nếu luật pháp yêu cầu thông tin liên lạc cho được “bằng văn bản”, bạn đồng ý rằng giao tiếp email sẽ đáp ứng yêu cầu này.

• 19. BỒI THƯỜNG.

o   Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ công ty, ban lãnh đạo, các thành viên, cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn, đại lý và đại diện và chống lại bất kỳ các hành động, tuyên bố, yêu cầu, thủ tục, trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, tiền phạt, hình phạt, chi phí, bao gồm cả phí luật sư và chi phí liên quan, trong đó: 1) phát sinh chỉ hoặc một phần từ hành động của bạn (s)hoặc thiếu sót (s), hoặc 2) phát sinh có liên quan đến một vi phạm bạn của bất kỳ.

o   Nếu bất kỳ hành động nào chống lại Công ty với bất kỳ cáo buộc mà có thể bồi thường được, Công ty sẽ kịp thời thông báo cho bạn về bất kỳ tuyên bố và sẽ: 1) Cung cấp hợp tác hợp lý cho bạn và chi phí của công ty có liên quan quốc phòng, giải quyết yêu cầu bồi hoàn và 2) được quyền dùng chi phí của mình trong việc bảo vệ bất kỳ tuyên bố.

o   Công ty đồng ý rằng bạn sẽ có quyền kiểm soát duy nhất và độc quyền đối với việc bảo vệ và giải quyết bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba. Tuy nhiên, bạn đồng ý không chấp nhận bất kỳ bản án hoặc tham gia vào bất kỳ giải quyết đó ảnh hưởng xấu đến quyền, lợi ích của Công ty mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty.

• 20. LUẬT.

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu và điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam và thành phố Hà Nội, mà không cần tham chiếu đến các quy tắc về xung đột pháp luật. Bạn không thể thay đổi hướng đồng ý với thẩm quyền độc quyền của các tòa án thành phố hoặc nhà nước Việt Nam trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ.

• 21. SỰ TÁCH BẠCH, BÃI MIỄN.

Nếu vì bất cứ lý do gì, một tòa án có thẩm quyền tìm thấy bất kỳ điều khoản hay điều kiện trong các Điều khoản và Điều kiện không thể thực thi, tất cả các điều khoản và điều kiện khác sẽ không bị ảnh hưởng và có hiệu lực và hiệu quả. Không bỏ bất kỳ hành vi vi phạm các quy định, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm trước đó, đồng thời, hoặc tiếp theo của cùng một hoặc các quy định khác trong hợp đồng, và không từ bỏ có hiệu lực trừ khi lập thành văn bản và có chữ ký của một ủy quyền đại diện bên bãi miễn.

• 22. SỬA ĐỔI.

Công ty có thể tùy theo quyết định của mình và không có thông báo trước, (a) sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện; (b) sửa đổi các trang web hoặc dịch vụ, và (c) không tiếp tục các trang web hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào. Công ty sẽ đăng bất kỳ sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện trang web, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức vào thời điểm đăng như vậy. Trong trường hợp thay đổi nội dung của Thỏa Thuận này, các từ ngữ mới sẽ được đăng tải trên trang web, bạn sẽ được yêu cầu đồng ý với các điều khoản, và bạn cũng có thể được thông báo qua email. Nếu bất kỳ sửa đổi là không thể chấp nhận, trông cậy duy nhất của bạn là không sử dụng trang web và dịch vụ và yêu cầu chấm dứt ngay quyền thành viên của bạn. Sự đồng ý của bạn hoặc tiếp tục sử dụng các trang web hoặc dịch vụ sau đây của chúng tôi sẽ đăng một thông báo thay đổi hoặc Thỏa Thuận mới trên trang web sẽ được coi là chấp nhận ràng buộc của các thay đổi.

• 23. KHÁC.

Thỏa Thuận này sẽ ràng buộc mỗi bên và được ủy quyền. Thỏa Thuận này sẽ không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao tới bạn mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty. Thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự hiểu biết của các bên liên quan đến đối tượng, và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó, các thỏa thuận đương thời và sự hiểu biết giữa các bên liên quan. Bất kỳ quyền không công nhận ở đây đều được bảo vệ. Bạn và Chúng tôi là các đối tượng độc lập, và không có cơ quan, hợp tác, liên doanh, hoặc mối quan hệ nhân viên-bên sử dụng lao động có khuynh hướng hoặc được tạo ra bởi Thỏa Thuận này.

Nếu bạn có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo email cho chúng tôi theo địa chỉ: admin@vkool.com

Bookmark and Share
vkool ebook
Nhận MIỄN PHÍ Cuốn Sách Của Tony Nguyễn

Cuốn sách sẽ giúp bạn kiếm được trên $500/tháng với

Affiliate Marketing

Nhập Tên và Email để nhận cuốn sách ngay bây giờ

Bạn vui lòng cho VKool Elite biết cảm nghĩ của bạn nhé